Neredekal.com
Üyelik
Giriş Yap
Üye Ol
Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Politikamız

Veri Politikamız

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Neredekal İnternet ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Neredekal.com Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu

Bu Aydınlatma Metni, 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Ulya Engin İş Merkezi No:68/3 Kat:2 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren NEREDEKAL TURİZM VE İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. (Şirket) tarafından işletilen ve yönetilen neredekal.com alan adı (Site) altında gösterilmek için Site'yi kullanan veya Site'de listelenen tesisleri "Tesisi Ara" seçeneğini kullanarak arayan kullanıcılardan (hepsi birlikte Kullanıcı(lar)) elde edilen ve/veya edilecek verilerin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin hüküm ve koşullar ile Kullanıcılar'ı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Neredekal, kişisel verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu metin, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve Narcade'in gizliliğe ilişkin benimsediği ilkeleri içerir aydınlatma metnidir.

Tanımlar ve Genel Açıklamalar

Bu metinde;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel veriler, KVKK'da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 • Şirket bu metinde yer alan kişisel veriler için, KVKK'ya uygun düştüğü ölçüde veri sorumlusu sıfatını haiz olabilir. Bu kapsamda, Kullanıcı'nın Şirket'le paylaşması durumunda çeşitli bilgiler kişisel veri içerebilir. Ayrıca, Kullanıcı'nın "Tesisi Ara" seçeneği ile aramış olduğu telefon numarası Şirket'in ilgili tesis için tahsis ettiği telefon numarasıdır. Bu kapsamda Kullanıcı, bu telefon numarasını araması halinde Tesis ile Şirket'in yönlendirilmiş telefon numarası üzerinden iletişime geçecektir. Bu sebeple Şirket, Tesisi Ara bölümünde yer alan telefon numarası üzerinden tesisi araması halinde, Kullanıcı'nın telefon numarasını ve aramış olduğu tesis bilgisini işlemektedir.


  Hangi Kişisel Verilerinizi ve Ne Şekilde Topluyoruz?

  Site üzerinden hizmet almak istediğiniz tesisi aramanız, sizinle iletişime geçmemiz halinde tarafımızla paylaştığınız veya Site üzerinden işlem gerçekleştirmeniz durumunda Şirket'e gönderdiğiniz, paylaştığınız ve/veya erişilebilir formda sağladığınız veya Şirket tarafından otomatik yollarla toplanan bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Bu kapsamda Site'de gezinmeniz halinde veya bizimle paylaşmanız halinde, sizden aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplayabiliriz:


  Kimlik ve İletişim Bilgileri: "Tesisi Ara" seçeneği ile bir tesisle iletişime geçmeniz halinde iletişimi gerçekleştirdiğiniz telefon numarası bilgisi işlenmektedir. Ayrıca, bu telefon numarası üzerinden daha sonra sizinle iletişime geçmemiz durumunda, eğer bizimle paylaşırsanız ad-soyadınız, adres bilginiz, e-posta adresiniz gibi diğer kimlik ve iletişim bilgileriniz de toplanabilecektir. Ayrıca, Site'de tesisler için paylaştığınız yorumlarda, ad-soyad verilerinizi de kamuya açık şekilde paylaşmak isterseniz, bu veriler de Şirketimiz tarafından işlenecek ve üçüncü kişilere kamuya açık şekilde Site'de paylaşılacaktır.


  Kullanım ve aygıt verileri: Site'ye erişim sağladığınızda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Site'yi ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri, cihaz türü, sistem bilgileri ve tarayıcı türü veya zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.


  Hizmete İlişkin Veriler: Şirket tarafından size ulaşılması durumunda, eğer Şirket'le paylaşırsanız aradığınız tesiste konaklayıp konaklamadığınız, konakladıysanız konaklama süreniz, konaklanan oda türü, kaç kişi konakladığınız, tesise ilişkin memnuniyetinize ilişkin bilgiler işlenecektir. Ayrıca Site üzerinden, Site'de bulunan tesislere ilişkin yaptığınız/yaptığınız yayımladığınız yorumlar da Şirket tarafından işlenir ve Site üzerinden üçüncü kişiler tarafından erişilebilir şekilde barındırılır.


  Veri Kategorileri ve Türleri

  İlgili Kişi Veri Kategorileri Veri Türleri


  Kullanıcı (Ziyaretçi)
  Kimlik Ad-Soyad
  İletişim Telefon Numarası, E-Posta Adresi
  Müşteri İşlem Konakladığı tesis, konaklama genel bilgileri, tesislere ilişkin Site'de yaptığınız yorumlarınız
  Pazarlama Memnuniyet Bilgisi
  İşlem Güvenliği İşletim Sistemi Sürümünüz, Cihaz Türünüz, Sistem Bilgileriniz, Tarayıcı Türünüz, konum bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler


  Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket'e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK'nın 4. maddesinde yer alan şartlara ve ilkelere uygun olarak; KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:


  Veri Kategorileri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
  Kimlik

  İletişim

  Müşteri İşlem

  Pazarlama

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetim
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kimlik
  (yorumlarda ad-soyad bilgilerinizin yer alması halinde; tesislere ilişkin Site'de yaptığınız yorumlarınız için)

  Müşteri İşlem
  (tesislere ilişkin Site'de yaptığınız yorumlarınız için)
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sizler tarafından alenileştirilmesi
 • İşlem Güvenliği
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


 • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz, Kişisel Verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş ortaklığı süreçlerinin niteliği, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.


  Toplanan kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmesi temel amacı çerçevesinde ve açık rızanızı almak suretiyle, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, yurt dışındaki sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Şirket, kişisel veriler dâhil olmak üzere ilgili kişilerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir. Bu kapsamda Şirket, hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle kişisel verileri paylaşabilir. Bunun yanında Şirket, işlem güvenliği bilgilerinin talep edilmesi halinde yetkili kurumlarla; yasal takip yollarına başvurulması halinde kişisel verilerin adli makamlar ile kişisel verileri paylaşabilir.


  Site'de Tesisler için yaptığınız yorumlar, Site üzerinden tesisin sayfasının yorumlar bölümünde üçüncü kişilerin erişimine ve görüntülemesine açık şekilde paylaşılır ve barındırılır. Bu kapsamda, yorumları ad-soyad bilgilerinizle paylaşırsanız; yorumlarla birlikte ad-soyad bilgileriniz de Site üzerinde herkese açık şekilde barındırılacaktır.


  Çerezler

  Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:


 • Sitenin daha kolay kullanılmasını sağlamak ve sizleri hatırlayabilmek için kullanabiliriz.
 • Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak için kullanabiliriz.
 • Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için: Sitenin sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız.

 • Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur. Site'de kullanılan çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.


  İlgili Kişi Olarak KVKK'nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

  İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i. Kişisel verilerin KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket resmi e-mail adresi destek@neredekal.com veya Şirket'in Atatürk Cad. Ulya Engin Plaza No:68 Kat:1-2 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul adresine ileterek veya https://www.neredekal.com/neredekal-iletisim/ adresinde yer alan telefon numaraları aracılığıyla gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.


  KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında" Tebliğ'e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:


 • a. Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • b. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • c. Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • d. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • e. Talep konusu,
 • f. Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • g. Başvuru yöntemleri ve
 • h. Başvuru yazılı ise imza.

 • Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


  Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Neredekal Turizm ve İnternet Hizmetleri A.Ş.
  Mersis No: 0631057553200018
  İletişim Linki: https://www.neredekal.com/neredekal-iletisim/
  Adres: Atatürk Cad. Ulya Engin Plaza No:68 Kat:1-2 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul