Villa Sahibi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Villa Sahibi Aydınlatma Metni, 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Ulya Engin İş Merkezi No:68/3 Kat:2 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren NEREDEKAL TURİZM VE İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ("Şirket") tarafından işletilen ve yönetilen neredekal.com alan adı altında gösterilmek için Şirket'le sözleşme akdedilen müşterilerden, yetkililerinden/çalışanlarından/hissedarlarından elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında ilgili kişileri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Genel Açıklamalar
Bu metinde;
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kişisel veriler, KVKK'da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 • Neredekal.com, Şirket tarafından bilinmeyen, içeriği kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı sağlanan bu web siteleri, Şirket'e ait metinlerden farklı koşullar, hükümler içerebilir. Bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, başka sitelerden Şirket'e ait olan bu web sitesine link sağlandığında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

  İlgili Kişiler, sahibi olduğu villanın Neredekal.com'da yayımlanması için Neredekal.com'dan hizmet alırken veya Neredekal.com'a erişirken Şirket'e gönderdiği, paylaştığı ve/veya erişilebilir formda sağladığı veya Neredekal.com vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Bu kapsamda, villanızı neredekal.com'da yayımlatmak isterseniz, sizden veya çeşitli kaynaklardan elektronik olarak form doldurmanız suretiyle, e-posta vasıtasıyla, sizlerle gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmeleri esnasında veya yazılı olarak yahut sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası sırasında ilgili yöntemlerle aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız:

  Villa/Yazlığa Dair Bilgiler: Yazlığın/evin/villanın Neredekal.com'da yer alabilmesi için öncelikle bir kayıt aşaması vardır. Bu esnada, villanın yetkilisinin/sahibinin adı-soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi ve adres bilgileri başvuru esnasında Şirket'le paylaşılmaktadır.
  Kullanım verileri: Hizmetlerimizden her yararlandığınızda veya yararlanmaksızın Neredekal.com'a erişim sağladığınızda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Sitemizi ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitemizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir

  Aygıt verileri: Neredekal.com'a erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.

  Hizmetlerin Sunulması Sırasında İşlenen Veriler. Yukarıdakiler dışında, Neredekal hizmetlerinin sunulabilmesi için veya sunulması sırasında fiziksel formlar, e-posta, posta, faks, kendine ait platformdaki chatbox, internet sitesi üzerinde yer alan formların doldurulması ve sair iletişim kanalları aracılığıyla müşteri işlem bilgileriniz yahut kimlik bilgileriniz toplanabilir.

  Veri Kategorileri ve Türleri

  İlgili Kişi Veri Kategorileri Veri Türleri
  Villa/Yazlık Sahibi Yetkilisi Kimlik Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza
  İletişim Telefon No, E-Posta Adresi, Cep Telefonu No, Adres
  Müşteri İşlem Müşteri Temlik Bilgileri, Müşteri Ödeme Dekontları, Sipariş Bilgisi (Sipariş Detayı, Numarası, Tarihi, Tutarı vb.), Teslimat Bilgisi, Müşteri Talepleri, Müşteri Başvuru Formları, Çağrı Merkezi Kayıtları, Aktivasyon / Müşteri No, Müşteri Talimatları
  Risk Yönetimi Denetim ve Teftiş Kayıtları ve Raporları, Risk Analiz Raporları, KKB Kayıtları
  Finans Vergi Numarası, Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, Hesap ve Ödeme Bilgileri (Vergi Kimlik No, IBAN, Mizan vb), Ödeme Bilgileri, Teminat Mektubu Nüshaları/Fotokopileri, Vergi Numarası, Alacak / Borç Bakiyesi, Banka Hesap Bilgileri, , Hissedarlık Bilgisi, Fatura / Çek / Senet Bilgileri
  Pazarlama Kampanya / Doğrudan Pazarlama Çalışmaları Neticesinde Elde Edilen Bilgiler ve Değerlendirmeler, Pazarlama Yapılacak Olan Kişinin Veri Zenginleştirme Faaliyetleri, Kişisel Yorum, Tercih, Zevk ve Beğeniler, Alışkanlıklar, Çerez Kayıtları
  İşlem Güvenliği Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son log-on tarihleri, IP bilgileri vb.), Bilgisayar ID
  Diğer Bilgiler Firma Unvanı

  Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket'e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK'nın 4. maddesinde yer alan şartlara ve ilkelere uygun olarak; KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

  Veri Kategorileri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
  Kimlik İletişim
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Sizlerden aldığımız açık rızanız.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İşlem Güvenliği
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesiz
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Risk Yönetimi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Sizlerden aldığımız açık rızanız
 • Finans
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Pazarlama
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş ortaklığı süreçlerinin niteliği, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

  Toplanan kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmesi temel amacı çerçevesinde, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, yurt dışındaki sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Şirket, kişisel veriler dâhil olmak üzere ilgili kişilerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir. Bu kapsamda Şirket, hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle kişisel verileri paylaşabilir. Bunun yanında Şirket, işlem güvenliği bilgilerinin talep edilmesi halinde yetkili kurumlarla; yasal takip yollarına başvurulması halinde kişisel verilerin adli makamlar ile kişisel verileri paylaşabilir.


  Çerezler ve Neredekal.com Ziyaretçileri Aydınlatma Metinleri
  Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır.
  Neredekal'ın İnternet Sitesi ziyaretçilerinin cihazlarında depolanabilecek çerez dosyalarına ilişkin ayrı bir çerez politikası bulunmaktadır. Neredekal'ın İnternet Sitesi'nde kullanabileceği çerezler ve bunlara ilişkin detaylı bilgi için lütfen internet sitemizde yer alan Çerez Politikası'nı inceleyiniz.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Neredekal Turizm ve İnternet Hizmetleri A.Ş.
  Mersis No: 0631057553200018
  İletişim Linki: https://www.neredekal.com/neredekal-iletisim/
  Adres: Atatürk Cad. Ulya Engin Plaza No:68 Kat:1-2 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul