Neredekal.com
Üyelik
Giriş Yap
Üye Ol
Neredekal.com
Aday Aydınlatma

Veri Politikamız

Veri Politikamız

Aday Aydınlatma Metni

NEREDEKAL TURİZM VE İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.'NE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Neredekal Turizm ve İnternet Hizmetleri A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanıza konu olan iş başvurunuzun ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, kurumumuz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerini yürütülmesi, sizinle iletişime geçilmesi ve sürecin sonlandırılması amaçlarıyla ve ayrıca kurumumuz ve kurumumuzla iş ilişkisi içinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verinizin kurumumuzca işlenme amaçları, işe alım sürecine dahil olan insan kaynakları bölümü çalışanları, ilgili bölüm yöneticileri, üst yönetim kademelerinin aday değerlendirme sürecini yürütebilmeleri ve ticari ortaklarımız yoluyla kişilik ve yetkinlik bazlı değerlendirmeler yapılabilmesidir. Bu amaçlara ek olarak kişisel veriniz yetkinliklerinize uygun olabilecek olası yeni pozisyonlar için özgeçmiş havuzumuzda 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz açıklanan amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kanun'un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sizin beyan ettiğimiz bilgiler ile sınırlı şekilde paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, kurumumuz insan kaynakları politikalarının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet ortamı üzerinde başvuru yapmanıza olanak sağlayan siteler üzerinden, iletişim sayfamızda belirtilen kurumsal iletişim e-posta adresimize ulaşarak, fiziki başvuru yoluyla tarafımıza ulaştıktan sonra iş başvurunuzun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikalarımız çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçları ile, ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebepleri ile toplanmaktadır. Bu sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 nolu Kanun'un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler ve 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Kişisel verilerinizde bir değişiklik yaşanması durumunda bu bilgiyi güncellemek isterseniz internet sitemizin iletişim sayfasında yer alan kurumsal iletişim e-posta adresimize iletebilirsiniz.